--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

Ý nghĩa của mỗi response status trong HTTP  • 200: Ok. Mã cơ bản có ý nghĩa là thành công trong hoạt động.
  • 201: Đối tượng được tạo, được dùng trong hàm store.
  • 204: Không có nội dung trả về. Hoàn thành hoạt động nhưng sẽ không trả về nội dung gì.
  • 206: Trả lại một phần nội dung, dùng khi sử dụng phân trang.
  • 400: Lỗi. Đây là lỗi cơ bản khi không vượt qua được xác nhận yêu cầu từ server.
  • 401: Unauthorized. Lỗi do yêu cầu authen.
  • 403: Forbidden. Lõi này người dùng vượt qua authen, nhưng không có quyền truy cập.
  • 404: Not found. Không tìm thấy yêu cầu tương tứng.
  • 500: Internal server error.
  • 503: Service unavailable.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com