[Tips] Các thuật ngữ trong thế giới lập trình

Các thuật ngữ trong thế giới lập trình mà bạn nên nhớ - Hãy gym nó vào não và chém gió theo phản xạ khi được nhắc đến

Danh sách Thuật ngữ

Hãy gym nó vào não và chém gió theo phản xạ khi được nhắc đến

NO

Tiếng Anh

Tiếng Việt

1

Domain Driven Design

Thiết kế hướng lĩnh vực

2

Domain

 

3

Abstraction

Trừu tượng

4

Domain expert

Chuyên gia lĩnh vực, chuyên gia domain

5

Design pattern

Mẫu thiết kế

6

Developer

Lập trình viên, người phát triển

7

Ubiquitous language

Ngôn ngữ chung

8

Entity

Thực thể

9

Identity

Định danh - tên

10

Bounded context

Ngữ cảnh giới hạn

 

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

[Tips] Các thuật ngữ trong thế giới lập trình

1, 5, 10 hay 20 phút thì Pitching (thuyết trình dự án) bằng cách nào?