Lộ trình học Kubernetes

Khi bắt đầu học Kubernetes tôi không biết nên tìm hiểu ở đâu hay đi theo hướng nào? Tại bài viết này tôi sẽ chia sẻ về kinh nghiệm khi tiếp cận tới

Bắt đầu học Kubernetes từ đâu?

 1. Nắm bắt Docker, Container
 2. Hướng nào dành cho bạn? Trở thành Certified Kubernetes Administrator (CKA) hay Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)?

 3. Tìm hiểu thuật ngữ
  1. Kubeadm, etcd, kubelet, kubectl
  2. Nodes
  3. Pod
  4. ReplicationController/ ReplicaSet/ Deployment
  5. ConfigMap & Secret
  6. Volumne
  7. Service
 4. Xây dựng ứng dụng demo tại Kubernetes
  1. Dựng Laravel trên môi trường K8s (Laravel, Nginx, Redis, Mysql)

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

Lộ trình tìm hiểu Azure Kubernetes Service

Lộ trình học Kubernetes

Từ gà non tới gà chiến với những cuốn sách