picture

Blog

[Laravel] Tuỳ biến ID theo yêu cầuĐầu tiên, cài đặt package:

composer require haruncpi/laravel-id-generator

Import thư viện:

use Haruncpi\LaravelIdGenerator\IdGenerator;

Cách sử dụng:

Bạn phải khởi tạo 1 mảng cấu hình generate với các từ khoá table, length, prefix.

table = Tên bảng của bạn.

field = Không bắt buộc, mặc định sẽ sử dụng trường ID. Hoặc bạn có thể cấu hình trường bất kỳ của bạn.

length = Độ dài ID bạn mong muốn

prefix = Xác định tiền tố bạn muốn. Có thể là tiền tố năm, tháng hoặc bất kỳ chữ cái tùy chỉnh của bạn.

 

Ví dụ 1:

$config = [
  'table' => 'todos',
'length' => 6, 'prefix' => date('y') // INV-000001 => 'prefix' =>'INV-'; YYMM000001 => 'prefix' =>date('ym');
]; // sử dụng package $id = IdGenerator::generate($config); // Sử dụng trong dòng cụ thể $id = IdGenerator::generate(['table' => 'todos', 'length' => 6, 'prefix' => date('y')]); // Kết quả: 160001

Ví dụ 2: Sử dụng 1 trường không phải trường ID mặc định để tạo ID tuỳ chỉnh. Trường sử dụng phải là duy nhất và có kiểu dữ liệu phù hợp. 

$id = IdGenerator::generate(['table' => 'products','field'=>'pid', 'length' => 6, 'prefix' =>date('P')]);
//Kết quả: P00001

Ví dụ 3: Sử dụng qua Eloquent Model.

public static function boot()
{
  parent::boot();
  self::creating(function ($model) {
    $model->uuid = IdGenerator::generate(['table' => $this->table, 'length' => 10, 'prefix' =>date('ym')]);
  });
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

Keep Better In The Life


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com