Con đường ôn thi chứng nhận AWS Certified DevOps Engineer - Professional (Sẽ cập nhật thêm)

Với KPI mục tiêu trong 1 năm tới cần đạt được chứng nhận Tôi chia sẻ lộ trình khoá học

Lộ trình học

Thông tin về chứng chỉ: AWS-Certified-DevOps-Engineer-Professional_Exam-Guide.pdf

Chương I: Giới thiệu

  • Bài 1: Giới thiệu lộ trình
  • Bài 2: Giới thiệu về người chia sẻ khoá học
  • Bài 3: Giới thiệu về cuộc thi

Chương II: SDLC Automation

 

Chương III: Configuration Management and Infrastructure as Code

 

Chương IV: Monitoring and Logging

 

Chương V: Policies and Standards Automation

 

Chương VI: High Availability, Fault Tolerance, and Disaster Recovery

 

Chương VII: Conclusion

Gợi ý

Gợi ý bài viết cùng chủ đề

Con đường ôn thi chứng nhận AWS Certified DevOps Engineer - Professional (Sẽ cập nhật thêm)

Chương II: SDLC Automation - Bài 1: Làm quen với CI/CD