picture

Blog

Cheat Sheet Về Giấy phép Mã Nguồn MởNhững “licenses” phổ biến
1. Apache License 2.0
2. BSD 3-Clause “New” or “Revised” license
3. BSD 2-Clause “Simplified” or “FreeBSD” license
4. GNU General Public License (GPL)
5. GNU Library or “Lesser” General Public License (LGPL)
6. MIT license
7. Mozilla Public License 2.0
8. Sun Industry Standards Source License

– GPL: Một khi sử dụng và phân phối, bắt buộc phải sử dụng giấy phép GPL, không được phép đóng mã nguồn và thay đổi giấy phép.
– LGPL: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn, là giấy phép sửa đổi của GPL, được sử dụng cho một số thư viện phần mềm (các thư viện dùng ngôn ngữ C thường áp dụng giấy phép này)
– MPL: MPL dung hoà giữa BSD và GPL. MPL cho phép dùng MPL software để tạo ra một sản phẩm khác (thương mại hoặc không), tuy nhiên nếu thay đổi MPL software thì phải được đưa miễn phí lên Internet.
– Apache: được phép đóng mã nguồn, thương mại hoá và giữ bản quyền sản phẩm
– BSD: là giấy phép tự do “ít ràng buộc” hơn, các giấy phép kiểu BSD để những sản phẩm phái sinh được tái phân phối như phần mềm thương mại.Khi sửa đổi phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở?
– BSD: Không cần
– GPL, LGPL, MPL: Yêu cầu
Khi sử dụng có phải đưa mã nguồn ra thành mã nguồn mở?
– BSD, LGPL, MPL: Không
– GPL: Có

Ref:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

Keep Better In The Life


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com