--> ForSharing.Info, [Keep Better In The Life] | [ForSharing
picture

Blog

[Cheat Sheet] Markdown thật là trò trẻ con mà 😍Loại Hoặc … Kết quả
*Italic* _Italic_ Italic
**Bold** __Bold__ Bold
# Heading 1 Heading 1
=========

Heading 1

## Heading 2 Heading 2
———

Heading 2

[Link](http://a.com) [Link][1]

[1]: http://b.org
Link
![Image](http://url/a.png) ![Image][1]

[1]: http://url/b.jpg
Markdown
> Blockquote

Blockquote

* List
* List
* List
– List
– List
– List
  • List
  • List
  • List
1. One
2. Two
3. Three
1) One
2) Two
3) Three
  1. One
  2. Two
  3. Three
Horizontal Rule

Horizontal Rule

***

Horizontal Rule


`Inline code` with backticks Inline code with backticks
“`
# code block
print ‘3 backticks or’
print ‘indent 4 spaces’
“`
····# code block
····print ‘3 backticks or’
····print ‘indent 4 spaces’
# code block
print ‘3 backticks or’
print ‘indent 4 spaces’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


« »

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com