Những khoản phí khi tôi làm bằng lái xe B2 $$$$

Như chúng ta biết với sư gia tăng về phương tiện giao thông và cũng như nhu cầu của mỗi người thì việc chọn 1 chiêcs bằng B2 để được lái ô tô đi trên đường thật là dễ.

Vậy giá 1 chiếc bằng chúng ta phải trả thường bao nhiêu nhỉ?

3,5 củ, 6 củ,..

Với bản thân tôi.

Tiền học + Hồ sơ: 6.000.000

Tiền khi đi với thầy khi lên sân tập: 30.000 * 5 lần

Tiền thuê xe chip:

300.000 * 4 tiếng

320.000 * 2 tiếng tập sớm

Bằng sát hạch trược khi thi: 300.000

Default xe: 500.000

Tiền thi lý thuyết: 90.000

Tiền thi thực hành: 300.000

Tiền thi sát hạch đường trường: 65.000

Default cho phần kia theo tuỳ nhưng với me: 200.000

Tiền làm bằng: 135.000

Tiền thi lại: 200.000

======

TOTAL: 9.780.000

PHP 7.3 Alpha 1? Có gì mới ?

Đội ngũ phát triển PHP mới đây đã công bố phiên bản đầu tiên của PHP 7.3.0 - Alpha 1 đã sẵn sàng. Phiên bản PHP 7.3 được xây dựng tiếp nối phiên bản PHP 7.2 – được ra mắt tháng 11 năm ngoái.

Việc tiếp tục mắt PHP 7.3, một thời gian ngắn sau phiên bản 7.2 cho thấy tốc độ của chu trình phát triển PHP 7 là một điểm cộng đáng kể cho các Lập trình viên có thể tin tưởng và tiếp tục gắn bó với PHP, tin tưởng vào sự phát triển của PHP sẽ mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tôi sẽ chia sẻ những tính năng nổi bật sẽ được ra mắt trong phiên bản 7.3 sắp tới, bao gồm:

1 . Có thể thêm dấu phẩy khi gọi hàm.

Việc cho phép thêm dấu phẩy sau lệnh gọi hàm làm cho việc bổ sung tham số trong nhiều ngữ cảnh trở nên thuận tiên hơn, khi bạn gọi hàm có nhiều đối số, đặc biệt là các variadic functions.

Từ phiên bản PHP 7.2 , việc thêm dấu phẩy đã được sử dụng trong cú pháp khai báo mảng, cũng nhưng cú pháp namespace .

# PHP 7.2
use Foo\Bar\{
  Foo,
  Bar,
};
 
$foo = [
  'foo',
  'bar',
];

Ví dụ về các trường hợp thường xuyên sử dụng

Trong ngữ cảnh ví dụ dưới đây, việc thêm dấu phẩy sẽ rất có lợi, vì luôn có các giá trị mới được nối vào.

unset(
  $foo,
  $bar,
  $baz,
);

Hoặc trong trường hợp bạn muốn gửi một danh sách các biển tới template engine bằng cách sử dụng compact().

echo $twig->render(
  'index.html',
  compact(
    'title',
    'body',
    'comments',
  )
);

Merge nhiều mảng

$newArray = array_merge(
  $arrayOne,
  $arrayTwo,
  ['foo', 'bar'],
);

Bạn có thể debug mọi thứ nhanh chóng với var_dump(), thật tuyệt khi không phải xóa bỏ các dấu phẩy để đoạn mã hoạt động.

var_dump(
  $whatIsInThere,
  $probablyABugInThisOne,
  $oneMoreToCheck,
);

Những ví dụ trên chưa hẳn đã đầy đủ, nhưng qua đó, bạn có thể thấy việc cho phép dấu phẩy ở các lời gọi hàm sẽ rất phù hợp trong các ngữ cảnh mà dấu phẩy cần phải có.

Trong các lời gọi Method và Closure.

Các lời gọi Method cũng được áp dụng chức năng này:

class Foo
{
 public function __construct(...$args) {
  //
 }
 
 public function bar(...$args) {
  //
 }
 
 public function __invoke(...$args) {
  //
 }
}
 
$foo = new Foo(
 'constructor',
 'bar',
);
 
$foo->bar(
 'method',
 'bar',
);
 
$foo(
 'invoke',
 'bar',
);

và Closure tương tự

$bar = function(...$args) {
 //
};
 
$bar(
 'closure',
 'bar',
);

2. JSON_THROW_ON_ERROR flag cho hàm xử lý JSON

PHP hiện có 2 hàm để xử lý JSON là json_decode() và json_encode(). Thật không may, cả hai đều không xử lý tối ưu được các lỗi. json_decode() trả về null khi lỗi, nhưng null cũng có thể là một kết quả hợp lệ khi bạn decode một JSON “null”. Cách duy nhất để biết khi nào có lỗi xảy ra bằng cách gọi json_last_error() hoặc json_last_erro_msg, cách này sẽ trả về lỗi theo cấu trúc mà chúng ta hoặc máy có thể đọc được. json_encode() cũng sử dụng cách này, nhưng đỡ hơn là nó sẽ có lỗi rõ ràng hơn. Nhưng cả hai hàm này để tạm dừng chương trìnhkhi có lỗi mặc định hay cảnh báo.

Trong phiên bản 7.3, một tính năng mới được đề xuất thay thế là bổ sung một giá trị flag mới cho json_decode() và json_encode() là JSON_THROW_ON_ERROR. Khi flag này được truyền, hành vi gây ra lỗi của các hàm trên sẽ thay đổi. Global error state sẽ không bị ảnh hưởng, và khi xảy ra lỗi, flag sẽ được set giá trị, hàm sẽ trả ra JsonException với message và code gioosng vớijson_last_error() vàjson_last_error_msg(). JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR sẽ ghi đè và disable JSON_THROW_ON_ERROR, vì vậy những function đang sử dụng JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR flag vẫn tiếp tục sử dụng JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR.

JsonException là một class mới là class con của Exception.

3. Heredoc and Nowdoc sử dụng thuận tiện hơn

Những thay đổi của cú pháp Heredoc và Nowdoc được đề xuất trong php.net RFC được xây dựng ở bản PHP 7.3, thay đổi nhắm vào việc cải thiện cái nhìn và dễ đọc.

The heredoc and nowdoc syntaxes have very rigid requirements. This has caused them to be, in-part, eschewed by developers because their usage in code can look ugly and harm readability. This proposal therefore puts forth two changes to the current heredoc and nowdoc syntaxes:

 1. To enable for the closing marker to be indented, and
 2. To remove the new line requirement after the closing marker

Ở bản PHP 7.2 hiện tại :

<?php
class foo {
  public $bar = <<<EOT
bar
EOT;
}

Ở phiên bản 7.3:

<?php
class foo {
  public $bar = <<<EOT
  bar
  EOT;
}

Dấu lùi dòng của điểm đánh dấu ngoặc đóng, sẽ xác định bao nhiêu khoảng trắng sẽ bị xóa ở mỗi dòng mới trong heredoc hay nowdoc.

<?php

// 4 spaces of indentation
echo <<<END
   a
   b
  c
  END;
/*
 a
 b
c
*/

Ở bản PHP 7.2 hiện tại, một dòng mới bắt buộc phải thêm vào để xác định kết thúc heredoc hay nowdoc. PHP 7.3 đã loại bỏ yêu cầu này:

<?php

stringManipulator(<<<END
  a
 b
 c
END);

$values = [<<<END
a
b
c
END, 'd e f'];

4. Bổ sung hàm is_countable()

is_countable : Xác minh rằng nội dung của biến là giá trị có thể đếm được không?

Mô tả:

bool is_countable ( mixed $var )

Xác minh nội dung của một biến (dạng mảng, hoặc đối tượng con Countable). Hàm sẽ trả về TRUE nếu $var đếm được, FALSE nếu ngược lại.

Ví dụ:

<?php
var_dump(is_countable([1, 2, 3])); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator(['foo', 'bar', 'baz']))); // bool(true)
var_dump(is_countable(new ArrayIterator())); // bool(true)
var_dump(is_countable(new stdClass())); // bool(false)

5. list() Reference Assignment

Hiện tại PHP chỉ có thể sử dụng các reference assignement với list()RFC đề xuất cú pháp để cover nó như sau:

$array = [1, 2];
list($a, &$b) = $array;

Nó cũng tương đương với:

$array = [1, 2];
$a = $array[0];
$b =& $array[1];

/* Note; cú pháp []= cũng hoạt động tương tự */
[$a, &$b] = $array;

Tất nhiên, điều đó hoạt động giống như list() ở phiên bản trước, bạn vẫn có thể sử dụng list() lồng nhau

$array = [1, 2, 3, [3, 4]];
list(&$a, $b,, list(&$c, $d)) = $array;
var_dump($array);

/*
array(4) {
 [0]=>
 &int(1)
 [1]=>
 int(2)
 [2]=>
 int(3)
 [3]=>
 array(2) {
  [0]=>
  &int(3)
  [1]=>
  int(4)
 }
}
*/

Hoạt động bình thường với foreach()

$array = [[1, 2], [3, 4]];
foreach ($array as list(&$a, $b)) {
  $a = 7;
}
var_dump($array);
/*
array(2) {
 [0]=>
 array(2) {
  [0]=>
  int(7)
  [1]=>
  int(2)
 }
 [1]=>
 array(2) {
  [0]=>
  &int(7)
  [1]=>
  int(4)
 }
}
*/

Tạm kết

Trên đây là những tính năng mới được implement ở phiên bản PHP 7.3 Alpha 1 được release gần đây, để xem thông tin mới về phiên bản mới nhất của PHP, bạn có thể xem bài phát biểu của Rasmus Lerdorf tại PHP in 2018 và cập nhật thông tin tại thông báo chính thức của PHP.net.

Ý nghĩa của mỗi response status trong HTTP

 • 200: Ok. Mã cơ bản có ý nghĩa là thành công trong hoạt động.
 • 201: Đối tượng được tạo, được dùng trong hàm store.
 • 204: Không có nội dung trả về. Hoàn thành hoạt động nhưng sẽ không trả về nội dung gì.
 • 206: Trả lại một phần nội dung, dùng khi sử dụng phân trang.
 • 400: Lỗi. Đây là lỗi cơ bản khi không vượt qua được xác nhận yêu cầu từ server.
 • 401: Unauthorized. Lỗi do yêu cầu authen.
 • 403: Forbidden. Lõi này người dùng vượt qua authen, nhưng không có quyền truy cập.
 • 404: Not found. Không tìm thấy yêu cầu tương tứng.
 • 500: Internal server error.
 • 503: Service unavailable.

SSO với KeyCloak

Như tiêu đề bài viết:

Lần này tôi xin phép chia sẻ chút kiến thức hiểu biết về Keycloak đến với các bạn

 1. Keycloak là gì?
 2. SSO với Keycloak ra sao?
 3. Vài nét cảm nhận về keycloak.

Keycloak là gì?

SSO với Keycloak ra sao?

Vài nét cảm nhận về keycloak.

 

Tải về Wallpaper của macOS Mojave

Như ae đã biết đêm qua Apple có giời thiệu tại WWDC 2018 phiên bản tiếp theo của hệ điều hành MacOs với tên hiệu là Mojave.

Mojave là gì ?

Tra trên Wiki thì :

Hoang mạc Mojave, người địa phương thường gọi là High Desert (có nghĩa là Hoang mạc trên cao), chiếm một phần lớn vùng đông nam California và những phần nhỏ hơn của trung California, nam Nevada, và tây bắc Arizona ở Hoa Kỳ. Nó được đặt tên của bộ lạc Mohave, một bộ lạc người bản thổ Mỹ và trải rộng trên một diện tích trên 22.000 dặm vuông Anh (57.000 km2) trong một địa hình gồm lòng chảo và dãy núi.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoang_m%E1%BA%A1c_Mojave

Thôi không câu view nữa ! mục đích chính bài này là share ae hình nền cơ mà !

Link tải về (.zip):  macOS Mojave Wallpapers

Chúc ae vui vẻ !

 

[WWDC2018] Năm nay có gì mới? Liệu chúng ta có thất nghiệp!

Giật tít trước và dần dần update

Welcome homes developer

20 million apple developer

500 million visitors per week apple store

$100.000.000.000 to developers

Tốc độ cập nhật phần mềm:

iOS 11: 81 %

Android: 6%

Những tính năng mới trên phiên bản mới

iOS 12: Free Upgrade

Những thiết bị hỗ trợ cập nhật

Phone:

 • iPhone X
 • iPhone 8
 • iPhone 8 Plus
 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus
 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 5s

iPad:

 • 12.9-inch iPad Pro 2nd generation
 • 12.9-inch iPad Pro 1st generation
 • 10.5-inch iPad Pro
 • 9.7-inch iPad Pro
 • 9.6-inch iPad
 • iPad Air 2
 • iPad Air
 • iPad 5th generation
 • iPad mini 4
 • iPad mini 3
 • iPad mini 2

iPod touch:

 • iPod touch 6th generation

TỐC ĐỘ TỐI ĐA CẬP NHẬT. HÃY CẢM NHẬN Ở PHIÊN BẢN NÀY NHÉ

AR easy easy

Adobe hỗ trợ cloud and easy to use

AR hỗ trợ đo dễ dàng hơn

Còn gì nữa nhỉ: bán hàng, động vật, …

ARKit hỗ trợ gì:

Các bác Apple mời toàn ông to trên thế giới…

Chơi lego với ARKit sao?

Photo:

For You: Những khoảng khắc dành cho bạn, hiệu ứng gợi ý, bản thân mình thấy gần tương tự Google Photos

Siri: 10 billion request

Với sự phát triển mạnh mẽ của trí thông minh nhân tạo thì việc giúp đỡ con người thật không thể phủ nhận được?

Chắc tôi sẽ tối ưu thêm app của chúng ta khi sử dụng siri để mang lại thêm nhiều tiện ích cho người dung

Shortcut Siri: Mang lại tiện ích cho người dùng thật nhanh chóng và tốt bụng

Apple News: Tôi chưa dùng bao giờ

Dễ dàng để chọn những báo nổi tiếng trên thé giới

Real bill, Stocks: UI/UX is cool and news

Apple Musics

IBooks: Toàn bộ là giao diện mới, nhiều tính năng mới

 

Notification hỗ trợ người dùng quản lý dễ dàng hơn và nhóm lại:

Theo dõi người dùng bạn mất bao nhiêu thời gian cho điện thoại, sẵn sàng giới hạn sử dụng app và nhắc nhở dừng lại

Quản lý trẻ em dễ dàng hơn rất nhiều ở iOS này

iMessager:

Tongue Detecion

Memoji

Tự tạo 1 amoji mới

Facetime: Gọi điện nhóm tại sao không? hangout à bye bye

32 người cùng 1 lúc và hiệu ứng với ai nói sẽ tăng kích thước của khung đó lên tuyệt vời làm sao

Chúng ta có thể dùng amoji trực tiếp khi gọi điện

 

APPLE WATCH không cần nói nhiều: 60% growth in 2017

Một câu chuyện nhờ có apple theo dõi sức khỏe và gọi siri đã có cuộc sống dài hơn…

WatchOS:

Nói chuyện dễ dàng và realtime với

 

Apple TV: TVOS 50% a year per year growth

New music: Dolby Atmos + Vision

100+ video channel

SSO => Zero Sign-on

MacOS:

MacOS Mojave

 1. Dark Mode

Hỗ trợ người dùng sắp xếp những icon lộn xộn trên mac os mới

Finder có gì mới:

Các dạng hiện thị và hỗ trợ người dùng xem file chi tiết dễ dàng hơn

Watermark pdf dễ dàng với:

Quick Lock: Mang thêm tính năng chỉnh sửa để người dùng dễ dàng hơn

Screenshot: Mang thêm tính năng recording screenshot

Continuity:

Continuity Camera: Từ keynote to camera

Apps: Bring

News, Stock, Voice, Home to the mac

 

 

 

Điểm người dùng chọn apple đó là bảo mật vậy trên mac đời mới có gì?

Hardware và software

Safari ngăn chặn việc checking bạn khi bạn vào những trang web đang âm thầm theo dõi bạn

Vân tay ở trên (Fingerprinting)

Mac App Store:

155 quóc gia

1 giao diện mới được cập nhật

API hỗ trợ api feedback

Microsoft sẽ cung cấp app năm nay và nhiều ứng dụng khác. Hãy chờ xem nhé.

1 billion metal-

Exterrnal GPUS

Machine Learning: rất nhiều server và ông to hỗ trợ

Create ML:

Core ML2: 30% faster, 75% redu

Are you merging iOS and Mac OS?

No

NO

No

NO

NO

No

Bởi vì mỗi nền tảng cso 1 điểm mạnh và riêng biệt riêng.

Nhưng với giai đoạn 1 chúng tôi đã mang app tiện tích ở iOS lên mac

Và sẽ còn gì nữa để chúng ta chờ đón 2019

Cảm ơn các bạn dã đọc bài của mình.

[KEY] Sublime Text 3 Serial key build is 3176

B1: Added these lines into /etc/hosts

127.0.0.1 www.sublimetext.com
127.0.0.1 license.sublimehq.com

B2: Used the license key

----- BEGIN LICENSE -----
sgbteam
Single User License
EA7E-1153259
8891CBB9 F1513E4F 1A3405C1 A865D53F
115F202E 7B91AB2D 0D2A40ED 352B269B
76E84F0B CD69BFC7 59F2DFEF E267328F
215652A3 E88F9D8F 4C38E3BA 5B2DAAE4
969624E7 DC9CD4D5 717FB40C 1B9738CF
20B3C4F1 E917B5B3 87C38D9C ACCE7DD8
5F7EF854 86B9743C FADC04AA FB0DA5C0
F913BE58 42FEA319 F954EFDD AE881E0B
------ END LICENSE ------

B3: Done !

Cách cập nhật phiên bản mới cho RN phiễn bản cũ

Như tiêu đề trên đây là những bước mình cập nhật 1 version cũ RN cũ lên mới.

  1. npm-check-updates

   npm i -g npm-check-updates
   ncu
   ncu -u
   Như tiêu đề của nó. Hỗ trợ đọc file package.json để kiểm tra verssion sẽ update lên

  2. npm xóa toàn bộ cache và cài đặt lại

   rm -rf node_modules
   npm cache clean
   watchman watch-del-all
   npm install

  3. Bước cuối cùng cập nhật lên phiên bản mói

   react-native upgrade

LARAVEL 5: Tạo URL thân thiện với SEO

GIỚI THIỆU

Không ai bật đèn lên và đặt nó dưới gầm giường. Nguyên tắc tương tự được áp dụng cho trang web của bạn. Bạn muốn đưa nó ra khỏi đó để mọi người tìm thấy nó. SEO là từ viết tắt của Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa. URL đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm thấy trên web. Trong hướng dẫn này, mình nêu cách triển khai các URL thân thiện với SEO cho dự án Shop Bán Hàng Online.

CHỦ ĐỀ SẼ ĐƯỢC HƯỚNG TỚI

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến SEO
– Tốc độ trang web
– Vai trò của truyền thông xã hội trong SEO
– Thiết kế đáp ứng và thân thiện với thiết bị di động
– Từ khóa
–  URL trang web

CÁC YẾU TỐ CÓ ẢNH HƯỞNG SEO

Đây không phải là một hướng dẫn toàn diện về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nó chỉ giới thiệu cho bạn những gì bạn cần biết rằng vai trò của bạn trong SEO như một nhà phát triển. Sau đây là một số yếu tố mà các công cụ tìm kiếm như Google Tìm kiếm xem xét khi đánh giá các trang web

Tốc độ trang web
– Không ai yêu các trang web tải xuống mãi mãi. Tất cả chúng ta đều yêu thích các trang web nhanh. Mục tiêu nên giữ thời gian tải dưới 2 giây. Nếu bạn có thể nhận được nó dưới một giây thậm chí còn tốt hơn nhiều. Vai trò này thuộc về bạn với tư cách là nhà phát triển. Bạn cần kiểm tra tốc độ và tối ưu hóa ứng dụng web của mình nếu cần

Thống kê truyền thông xã hội
– Nếu bạn đọc nội dung nào đó thú vị trên web, bạn sẽ chia sẻ nó một cách tự nhiên trên phương tiện truyền thông xã hội. Đây là một con dấu chấp thuận cho các công cụ tìm kiếm. Vai trò của bạn trong việc này là bao gồm các công cụ trên trang web sẽ giúp khách truy cập dễ dàng chia sẻ nội dung
Thiết kế đáp ứng
– Thiết bị di động có thị phần đáng kể về sử dụng Internet. Vì trải nghiệm người dùng quan trọng đối với công cụ tìm kiếm, bạn cần đảm bảo rằng trang web hiển thị chính xác trong thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính để bàn
Từ khóa
– Công cụ tìm kiếm xem xét các từ khóa khi truy vấn hàng tỷ trang web được lập chỉ mục. Vai trò của bạn với tư cách là nhà phát triển là đảm bảo bạn cung cấp thẻ tiêu đề, mô tả meta và tiêu đề HTML H2 mà người viết nội dung có thể sử dụng để đặt từ khóa
URL trang web
– Các URL phải là từ khóa phong phú và các từ phải được phân cách bằng dấu gạch ngang và không gạch dưới.

CÁCH TẠO URL THÂN THIỆN VỚI SEO:

S/N URL METHOD DESCRIPTION
1 / index Hiển thị trang chủ
2 /products products Hiển thị trang sản phẩm
3 /products/details/{id} product_details(id) Hiển thị chi tiết sản phẩm theo id
4 /products/category product_categories Hiển thị sản phẩm theo danh mục
5 /products/brands product_brands Hiển thị sản phẩm theo thương hiệu
6 /blog blog Hiển thị danh sách bài viết
7 /blog/post/{id} blog_post{id} Hiển thị nội dung bài viết
8 /contact-us contact_us Hiển thị trang thông tin liên hệ
9 /login login Đăng nhập
10 /logout logout Đăng xuất
11 /cart cart Hiển thị nội dung giỏ hàng
12 /checkout checkout Thực hiện thanh toán
13 /search/{query} search Hiển thị kết quả tìm kiếm

 

TÓM LƯỢC
Phát triển các trang web đơn giản hóa tối ưu hóa công cụ tìm kiếm sẽ làm cho các chuyên gia SEO yêu thích các ứng dụng web của bạn. Luôn nhớ những yếu tố ảnh hưởng đến SEO và kết hợp chúng vào các ứng dụng web công cộng của bạn.

 

[Terminal] Những câu lệnh hữu ích khi dùng Mac

Bài viết này mình muốn tổng hợp dần dần những câu lệnh có ích giúp các bạn sử dụng terminal trên mac 1 cách hiểu quả hơn

  1. Cài đặt ứng dụng không hẳn là bản quyền mà bị hệ điều hành chặn

   sudo spctl –master-disable

  2. Tìm kiếm file trong thư mục

   ls -al | grep “tên file”

  3. Homebrew: Cài đặt những package còn thiếu ở MacOS

   Install: /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”

   Uninstall:

   /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/uninstall)”

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com