ForSharing ToDu - Keep Better In The Life

Laravel

Lập trình Laravel Framework

Cloud Native Computing Foundation ("CNCF")

Cloud Native Computing Foundation tìm cách thúc đẩy việc áp dụng mô hình này bằng cách thúc đẩy và duy trì một hệ sinh thái gồm các dự án nguồn mở, trung lập với nhà cung cấp. Chúng tôi dân chủ hóa các mô hình hiện đại để làm cho những đổi mới này có thể truy cập được cho tất cả mọi người.